Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

 

Skrea Idrottsförening

med hemort i Falkenbergs kommun.

Föreningen bildades 1931.


Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 24 januari 2006.

§ 23 Reviderad vid årsmöte 24 januari 2008.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      Ändamål

Föreningen har till ändamål att genom utövandet av idrott verka för höjandet av medlemmarnas fysiska fostran samt främjandet av god kamrat- och idrottsanda.


2 §      Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

 

3 §      Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Fotbollförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom  Hallands Fotbollförbund och Hallands Idrottsförbund inom vars område för­eningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §      Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två sty­rel­seledamöter gemensamt, vid  belopp överstigande 10000 kronor eller av en av styrelsen utsedd person.

 

6 §      Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m.  1 januari t.o.m.  31 december.

7 §      Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl enskild  medlem som styrelsen.

9 §      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §    Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till, medlemskapet träder ikraft den dag då medlemsavgiften erlagts.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

11 §    Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som tillser att medlemmen fullgjort sina plikter mot föreningen. Därefter kan medlemmen omedelbart  lämna föreningen..

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 

12 §    Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, på ett okamratligt eller brottsligt sätt skadat före­ningens verksamhet och intressen eller en enskild medlem.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

 

13 §    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

•     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•     har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•     skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 
       föreningsor­gan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar, 
       bestämmelser och beslut.

•     har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
       upplösning av för­e­ningen,

•     skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga 
       avgifter som beslutats av föreningen.

 

 

 

14 §    Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av kommittéstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år  har rösträtt på årsmötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §    Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

  

19 §    Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §    Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

21 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning
    ) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

 

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år                                                             

           c) __________ 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.  

           d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           e) beslut om val av två ombud till Hallands FF med suppleant

                ett ombud till Hallands FF:s representantskap med suppleant

                ett ombud till Mellersta Hallands fotbollsallians med suppleant

      13. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §    Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 §    Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter bör väljas så att olika kön och åldersgrupper finns representerade. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem, vars mandattid utgår vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen via föreningens hemsida och genom anslag meddela valberednings förslag inför årsmötet.

REVISORER

24 §    Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 §    Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 – 9 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till  befatt­ning inom styrelsen.

26 §    Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•     verkställa av årsmötet fattade beslut,

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•     ansvara för och förvalta föreningens medel,

•     tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

•     förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

 

Sekreteraren  

•     förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

•     föra protokoll över styrelsens sammanträden,

•     se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 
       betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
       teras,

•     se till att fattade beslut har verkställts,

•     om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående 
       handlingar,

•     årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören  

•     föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 
       beslutade avgifter till föreningen,

•     se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
       organisationer m.fl.,

•     svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra 
       bok över för­eningens räkenskaper,

•     årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

•     utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

•     se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

•     i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, 
       särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och 
       övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

•     föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade 
       priser införs,

•     se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet 
       som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga 
       till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  le­damöter har begärt det. 

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

 

28 §    Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

KOMMITTÉER 

 

 

29 §    Bildandet av kommittéer.

.

Skrea idrottsförening  har för sin idrottsliga verksamhet följande kommittéer:

Fotboll - herr

Fotboll - dam

Fotboll – ungdom

Marknadsföring – sponsring

Anläggning – arrangemang

 

 

30 §    Kommittéstyrelse

Ledningen för varje kommitté utövas av en styrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Kommittéstyrelse väljs årligen bland röstberätti­gade medlemmar.

a)    Ordförande av föreningens årsmöte, lämplig person från huvudstyrelsen, dock inget krav.

b)   Övriga medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken                          hand­has av kommittén. Kommittémötets val av styrelse skall underställas för­eningens styrelse för  godkännande. Vid val skall alla grenar inom verksamheten vara representerade.

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i kommittéstyrel­se.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i kommittéstyrelse.

 

31 §    Instruktion för kommittéstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenhe­ter och skyldigheter som kommittéestyrelse har. Kommitté skall vid varje möte föra protokoll som skall tillställas styrelsen.

 

32 §    Budget och verksamhetsplan för kommitté

Kommittéstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan som skall gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan inges till föreningens styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

TVIST

33 §    Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 05 JUN 2014 13:18

Undvik trafikböter!
Nya trafikförhållanden till Skrea IP>>>

Vägbeskrivning.jpg

  

swish

---------------------------------------

 Ett stort TACK till våra bussponsorer        Larmtjänst   ICA SkreaStrandJpg.jpg  Provente.JPG       


Hyr Skrea IFs buss>>>

------------------------------

Skrea IF finns även på
facebook2

twitter_thumb

insta

---------------------------------------

Ahlgren & Co-FC-HIRES

 

Intersport 2013

---------------------------------------

Ange alt-text här.

 

Postadress:
Skrea IF - Fotboll
Golfvägen 6
31172 Falkenberg

Kontakt:
Tel: 034650042, 034650741
Fax: 034653414
E-post: This is a mailto link